City Social Welfare & Development Office - Profile

VISION:

As the primary Social Welfare and Development Office, this office is tasked to maintain a quality agency committed to uplift the living conditions and quality of life of all sectors of society. The personnel work to uphold social development, for a true-sense of development can only be measured by the quality of life of the people or every client that are committed to work for. With these in mind and in the heart of each one, they work to enhance social justice, the ultimate goal of working for the welfare and comfort of the people.


PANANAW:

Bilang pangunahing ahensya ng panlipunang paglilingkod at pagpapaunlad, ang CSWDO ay naatasan na panatilihing mataas ang kalidad ng paglilingkod para sa hangarin na maiangat ang antas ng pamumuhay ng lahat ng sektor ng mamamayan. Ang bawat kawani ay may tungkulin para sa panlipunang kapakanan at kaunlaran, na ang tunay na kaunlaran ay masusukat sa antas ng pamumuhay ng mga naninirahan dito. Dahilan nito, at sa bawat puso ng bawat isa, samasama tayo para sa tunay na kaunlaran, na siyang pangunahing pananaw ng pamahalaan na mapaglingkuran ang pamayanan.

MISSION:

To provide comprehensive and responsive Social Welfare and Development policies, plans and implementation of programs for the families and community level for them to attain a better quality of life.

TUNGKULIN:

Na maisakatuparan ang mga nakahandang komprehensibo at tumutugong mga programa para sa kagalingan at kaunlaran ng mga isinagawang polisiya, plano at mga programa para sa pamilya at komunidad para makamit ang mataas na antas ng pamumuhay.

GOAL:

By the year 2025, the needy families of the city are under self - sufficient status. The basic needs of the family members are met, adults are gainfully employed and earning; resilient in any calamity or disaster including health crisis and pandemic that might be coming and generally with a sound and peaceful community and good leaders.

LAYUNIN:

Sa taong 2025, ang bawat pamilya ng lungsod na higit na nangangailangan ay nakamit ang pagiging sapat ang kakayahang magsarili ng pamumuhay. Ang mga pangunahing pangangailangan ng pamilya ay nakakamtan, ang mga taong nasa gulang na naghahanapbuhay ay kumikita ng sapat, may kakayahang harapin ang mga panganib na maaring maranasan, may hanap buhay at matahimik na namumuhay. Ang Batas na Republic Act 7160 ng taon ng Poong Maykapal 1991 at mga iba pang batas ay siyang basehan para sa mahusay na pagpapatupad ng mga programa at serbiyo para sa mga pamilyang higit na nangangailangan


SERVICE PLEDGE:

We, the employees of the City Social Welfare and Development Office, under the Batangas City Government commit/ pledge to meet the integrity of the laws and effectively serve those who have least in life.

Kaming mga Kawani ng Tanggapan ng Kagalingang Paglilingkod at Pagpapaunlad sa patnubay ng Pamahalaang Lungsod ng Batangas ay nangangako na maglilingkod para sa mga taong higit na nangangailangan para makamit nila ang mahusay na serbisyo base sa mga batas na pinatutupad nito.

Courage to transform the programs and services of the government and respond to whatever request of people who most need our help.

Maylakas ng Loob o Courage - Na maipatupad ang programa at serbisyo ng lokal na pamahalaan at matugunan ang pangangailangan ng mga tao at pamilyang na higit na nangangailangan.

Services with a smile and fair treatment to all, rendering services to the people even beyond office hours.

Serbisyo o Service - Paglilingkod ng may ngiti sa labi at pantay pantay sa lahat ng lumalapit at nangangailangan ng kalinga kahit lampas sa takdang oras.

Willingness to serve without prejudices, face trials and work the assigned task with quality services to those who have the least in life.

Willingness o Kusa o Maluwag sa Loob - Maluwag sa loob na walang pagtatangi, pagsubok at ginagampanan na may mataas na antas ng paglilingkod sa mga higit nangangailangan.

Dedication as public servants and community workers and partners of the government and the people in development.

Paguukol ng sarili o Dedication - Pag lalaan ng sarili bilang lingkod bayan, manggagawang panlipunan at kabalikat ng pamahalaan at mga tao para sa kaunlaran

Outstanding work ethic in all aspects as the primary social welfare agency of the local government unit.

Natatangi o Outstanding - Mahusay na etika sa gawain bilang pangunahing tanggapan ng kagalingang paglilingkod at pagpapaunlad ng lokal na pamahalaan.