Panunumpa ng Lingkod Bayan

  Panunumpa ng Lingkod Bayan

Ako ay isang lingkod bayan.
Pangangalagaan ko ang tiwalang
ipinagkaloob ng mamamayan.
Maglilingkod aka nang may
malasakit, katapatan, at
kahusayan na walang kinikilingan.
Magiging mabuting halimbawa aka, at magbibigay ng pag-asa at
inspirasyon sa ating kapwa lingkod bayan.
Lilinangin ko ang aking sariling
kakayahan upang sa lahat ng
panahon ay mapaglingkuran ko
nang buong kahusayan ang
sambayanan.
Hindi ako makikibahagi sa mga
katiwalian sa pamahalaan.
Pipigilan at isisiwalat ko ito sa
pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan.
Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang maka-Diyos, maka-tao,
makakalikasan at makabansa.
Tutugon ako sa mga hamon ng
makabagong panahon tungo sa
adhikain ng matatag, maginhawa, at panatag na buhay.
Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasihan nawa ako ng Maykapal.